• ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

    Een bekend Afrikaans spreekwoord

    De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Beschermd Wonen

Een woonvorm onder begeleiding voor inwoners die zich niet zelfstandig kunnen redden. De invoering is uitgesteld naar 1 januari 2023. Helaas heeft onze gemeente besloten het onderwerp dus maar even te laten liggen. We hadden onderstaand stuk samen met de deskundige van de gemeente al opgesteld om u te informeren.

210503 – Inleiding Bescherm Wonen TvdP


Modernisering voorliggend veld

Een geheimzinnige naam voor een plan om onder andere niet-specialistische jeugdzorg onder te brengen in de sociale samenleving van het eigen dorp. Een lid van de Adviesraad heeft deelgenomen aan een informatief en oriënterend gesprek hierover op het gemeentehuis. In elk dorp is de Doarpetoer karavaan geweest en is een inventarisatie gemaakt. Maatwerk per dorp aandacht voor de jeugd, ontmoetingsplek in het dorp, bewegen in openbare ruimte etc. En er is een website waar je per dorp de uitwerking kunt vinden van alle opgehaalde informatie. Wij verwachten in onze vergadering van september meer te horen van de verantwoordelijk beleidsmedewerker.


Beleidsplan Gezondheidszorg

Iedere vier jaar wordt er een nieuw beleidsplan gezondheidszorg geschreven. In dit plan wordt aangegeven welke punten de komende vier jaren de meeste aandacht zullen krijgen. Er is een Themagroep Gezondheidszorg opgericht om met de gemeente het plan te schrijven, zie Themagroepen. Er zijn veel gesprekken via de computer gevoerd waar de mening van veel mensen uit verschillende bevolkingsgroepen is gevraagd. (oud, jong met en zonder uitkering etc.) We verwachten in onze vergadering in september de eerste opbrengsten te horen.


Gebiedsteam

We zijn bijgepraat over het wel en wee van het gebiedsteam. Het gebiedsteam is ontstaan uit het samengaan van de dorpenteams kinderen en volwassenen en het Centrum voor Jeugd en Opvoeding en werk en inkomen. Daarnaast gaan zij een rol spelen in Beschermd Wonen, dat tot nu toe vanuit Leeuwarden wordt georganiseerd. Zoals ik al schreef komt de organisatie van Beschermd Wonen voorlopig nog niet voor verantwoordelijkheid van de gemeente.


Omgevingswet

Er worden schuttingen en schuurtjes gebouwd, er worden aanvragen ingediend voor verbouw, uitbreiding van bijvoorbeeld bedrijven, hinderwet vergunningen aangevraagd, enz enz. Hier hebben allerlei afdelingen op het gemeentehuis mee te maken en ze werken vanuit nog veel meer wetten en wettelijke regelingen. Den Haag bedacht dat dat anders moet, want het duurt allemaal veel te lang en het kost ook nogal wat. Vandaar dat er een Omgevingswet komt die alle aparte wetten moet vervangen. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij eerst een Omgevingsvisie schrijven. Dat doen ze natuurlijk in overleg met ons en alle inwoners! In de visie staat wat de echt belangrijke punten zijn voor de gemeente.

Denk aan duurzame energie, klimaatverandering, aanpak stikstof, land- en tuinbouw en ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. (onderwerpen aangedragen door het ministerie). Er zijn al een aantal gemeenten die hun omgevingsvisie klaar hebben (Heerenveen bijvoorbeeld). De Omgevingswet had op 1 januari 2021 in moeten gaan, dit is uitgesteld naar 1 januari 2022 en is weer uitgesteld naar 1 januari 2023. Natuurlijk is het een hele klus, vooral ook omdat het enorme gevolgen zal hebben voor de organisatie op het gemeentehuis, maar uitstel heeft vaak tot gevolg dat ook ermee beginnen wordt uitgesteld. Het is namelijk altijd wel druk genoeg. Wij dringen erop aan dat met het praten over een omgevingsvisie zo snel mogelijk wordt begonnen. Als je eenmaal weet wat je wilt, dan kun je ook veel efficiënter reorganiseren op het gemeentehuis. Er is nog geen themagroep Omgevingswet opgericht, maar als het aan ons ligt komt die er zo snel mogelijk. Waarom doen we dat dan niet “gewoon”? Omdat we hebben ervaren dat het geen zin heeft om energie te steken in een onderwerp waar geen beleidsmedewerker is om mee samen te werken.


Cliënt ervaringsonderzoek

Op basis van de wet (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is elke gemeente verplicht om de gebruikers van zorg, dus de cliënten  van de gebiedsteams, te vragen naar hun ervaringen en hun mening te geven over de manier waarop zij geholpen zijn. Helaas sturen maar erg weinig cliënten hun evaluatieformulier terug. Zo weinig dat de gemeente besloten heeft om de evaluatie te stoppen. De Adviesraad heeft hiertegen geprotesteerd en aangeboden dat zij graag mee wil denken over de manier waarop je wel de mening van cliënten binnenkrijgt. Ook over de evaluatie ven de Jeugdwet en de Participatiewet. We zijn blij te horen dat onze gemeente een beleidsmedewerker die nog maar kort in dienst is opdracht heeft gegeven hiermee aan het werk te gaan.


Jobinder

Op verzoek van de deelnemende gemeenten is er onderzoek gedaan naar Jobinder en aan de hand van de uitkomsten een evaluatierapport geschreven. Waarschijnlijk worden de Gemeenteraden en Provinciale Staten en hopelijk Adviesraden van de deelnemende Gemeenten bijgepraat over het rapport. Aandachtspunt voor ons is nog steeds het ontbreken van een gebruikersraad, dit was wel een belofte aan ons bij de oprichting van Jobinder.


Onafhankelijke cliëntondersteuning

De inwoners van onze gemeente kunnen op het gebied van zorgvragen en vragen met betrekking tot werk en inkomen terecht bij de gebiedsteams. Dit doen zij naar volle tevredenheid van de cliënten. Nu schrijft de wet voor dat cliënten recht hebben op onafhankelijke ondersteuning, d.w.z. onafhankelijk van de gemeente. Maar dat is het gebiedsteam niet. Daar hebben wij onze gemeente ook op gewezen vanaf de start van de gebiedsteams. De landelijke organisatie Ieder(in) is een project gestart over dit onderwerp. We vragen ons af of ook Achtkarspelen kan deelnemen. Dit zijn we aan het onderzoeken, u hoort er meer van.


Vraag van een lezer

Als je een bijstandsuitkering hebt moet je alle inkomsten opgeven. Krijg je geld van een klein baantje, dat wordt dit gekort op je uitkering. Krijg je een vergoeding voor vrijwilligerswerk, dan wordt het niet gekort. Hoe zit dat? Dat vroegen wij aan de beleidsambtenaar van onze gemeente. Hier het verslag 210518 Bijstand

Wilt u ook iets aan ons melden of vragen? Bedenk hierbij wel dat wij geen klachtenlijn zijn voor persoonlijke problemen en ons alleen bezighouden met gemeentelijk beleid.

 

Eerdere berichtgeving vanuit de Adviesraad

 

Voorliggend veld

Daarmee wordt bedoeld alle vrijwilligers- en andere organisaties die hun werk doen in het sociale veld. Bijvoorbeeld buurt- en clubhuizen en andere vrijwilligersorganisaties en ook KearN met de jeugdwerkers. Het geld dat ieder jaar wordt uitgegeven wordt met ingang van 1 januari 2022 anders verdeeld. U kunt er over meepraten op 11 maart ’s middags van 5 tot 6 uur via het YouTube kanaal van de gemeente. Om mee te kunnen praten hebt u wel een eigen tablet of mobieltje nodig.


Participatiewet

De gemeenteraad krijgt een aantal voorstellen voor aanpassing. Hier krijgen bepaalde uitkeringsgerechtigden mee te maken. Wij hebben het advies gegeven om met die uitkeringsgerechtigden te gaan praten. Wij als adviesraad willen dat niemand in problemen komt doordat bijvoorbeeld een uitkering verlaagd wordt.


Gezondheidsbeleid 2021-2024

Er is een landelijk plan en nu moet ook de gemeente een plan maken voor de komende vier jaar. Hopelijk is dit voor het einde van het jaar klaar. Het gaat over alles wat met gezondheid te maken heeft. En als je daarover nadenkt, dan is dat heel wat. Het maken van plannen wordt samen met de inwoners gedaan. Het plan is om het via de computer te doen. De Corona-pandemie zorgt ervoor dat dat niet anders kan. Jammer hoor. We gaan praten in kleine groepjes onder begeleiding van Suzan Bosch (onze vorige dorpsdichter). Het gaat om gezond wonen, werken, opgroeien en leven. De gemeente is benieuwd wat voor inwoners belangrijk is. En ook hoe we hier samen aan kunnen werken. Het gaat om de omgeving zo inrichten dat het uitnodigt tot gezond gedrag. En ook om een gezonde manier van leven (bijv. voldoende bewegen, gezond eten, geen overmatig alcoholgebruik en geen drugs, etc.). Ook onderwerpen als armoede, participatie en leefomgeving zijn belangrijk. Want deze zijn ook van invloed op de gezondheid. We houden u op de hoogte. Als u mee wilt praten bent u van harte welkom. U kunt Corrie even bellen of u via email opgeven.


Gebiedsteam

De teamleider vertelde ons over de stand van zaken van de zorg die gevraagd kan worden en hoe je die het makkelijkste kunt vinden. Er wordt over allerlei dingen nagedacht natuurlijk. Er zijn ideeën voor de toekomst. We wachten het maar even af. Zodra we wat zeker weten vertellen we u dat.


9 maart onze volgende vergadering

Heel vervelend dat we alweer via de computer vergaderen, maar het kan niet anders. We krijgen dan plannen te horen over peuteropvang en het leren voordat kleuters naar school gaan. We horen over het Tonk -programma. Dat is een programma voor tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten in verband met corona. En we horen het een en ander over de betaling van het leerlingenvervoer door Jobinder.


Onze bijeenkomst op 8 december

Ik wil u even vertellen wat er gebeurd is. Jammer genoeg konden er deze keer geen bezoekers bij zijn. We hebben het gehad over de WMO waar heel wat plaats vindt. Mensen vragen ondersteuning, het gebiedsteam is er in actie, aanvragen worden goedgekeurd of afgekeurd. Je kunt je afvragen of alles wel goed gaat. Dat wordt regelmatig nagevraagd bij de mensen die er gebruik van maken. Want als dingen niet goed gaan dan moet je proberen het beter te regelen. Maar er is een probleem: veel te weinig mensen geven antwoord op de vragen. Dus heeft de gemeente besloten om voorlopig te stoppen met deze vragen. Toch is het erg belangrijk dat de mening van de mensen wordt gevraagd. Daarom hebben we aangeboden om er samen met de gemeente aan te werken. We willen een betere manier bedenken om vragen te stellen. Stel je voor dat als er iets fout loopt. Daar moet je als gemeente dan toch zo snel mogelijk bij zijn? Als u ook wilt meedenken bent u hierbij uitgenodigd. Meldt u dan aan via onze website of bel.


Geen vergadering op 12 januari

Onze vergadering op 12 januari gaat niet door omdat we niet bij elkaar mogen komen. Jammer, want we wilden graag horen welke plannen de gemeente heeft. In februari hebben we daarom twee vergaderingen gepland. Laten we hopen dat we dan wel bij elkaar mogen komen. De eerste op 9 februari. Daar horen wij welke plannen de gemeente heeft voor de afdeling gezondheid. De tweede op 23 februari. Hier gaat het over de plannen voor de jeugd. Natuurlijk nodigen wij hierbij ook mensen van de Jeugdraad uit. Wij houden u op de hoogte.